Meilizhen Pasturage Veterinary Station

Meibei Rd, Changshu, Suzhou, Jiangsu, China
Denominación completa: Meilizhen Pasturage Veterinary Station


De qué forma llegar

Toma nota de las coordenadas GPS:


  • GPS

    31.707993, 120.869797
  • Localidad

    China, Jiangsu Sheng, Meili
  • Dirección

    Meibei Rd, Changshu, Suzhou, Jiangsu, China