Xiangshan Pasturage Veterinary Station

913 County Road, Chongren, Fuzhou, Jiangxi, China
Denominación completa: Xiangshan Pasturage Veterinary Station


¿Un poco de ayuda con Xiangshan?

Toma nota de las coordenadas GPS:


  • GPS

    27.552013, 116.034271
  • Localidad

    China, Jiangxi, Xiangshan
  • Dirección

    913 County Road, Chongren, Fuzhou, Jiangxi, China