Jinbi Animal Husbandry Station Out-patient Department

Qingling Road, Dayao, Chuxiong, Yunnan, China
Denominación completa: Jinbi Animal Husbandry Station Out-patient Department


De qué manera llegar

Toma nota de las coordenadas GPS:


  • GPS

    25.722216, 101.328667
  • Localidad

    China, Yunnan, Jinbi
  • Dirección

    Qingling Road, Dayao, Chuxiong, Yunnan, China